รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

KKU Transformation : มข.ปลุกกระแส Soft Power ชูวัฒนธรรมอีสาน ดันเทศกาลหนังเมืองแคนชนเมืองคานส์

มข.จัด “โฮมดิน 2” นิทรรศการประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชีวิตสังคม

“วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น” จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อ ยอดผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

รายงาน: ม.ขอนแก่น ชูวัฒนธรรมอีสานประติมากรรม กระทงบกสว่างไสว งดงาม แม้ยามโควิด(กรอบบ่าย)

Scroll to Top