ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือการสร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับ ต.บ้านค้อ

COLA จับมือ SBA-ZUEL หนุนความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน

ช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ศรีนครินทร์
ช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ศรีนครินทร์

รพ.ศรีนครินทร์ มข. แจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ม.ขอนแก่น

Scroll to Top