สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคลรุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคลรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคลรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจของบุคลากรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาครัฐจากภายนอกเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน

              รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงความสำคัญในการบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถนำระบบบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลไปใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีเหตุมีผลและเกิดการยอมรับ และสร้างกลไกการขับเคลื่อนองค์กรโดยการบริหารผ่านสมรรถนะรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมวิทยากร มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ พร้อม ฝึกปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปถ่ายทอดและปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Scroll to Top