Ecological

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สานต่อความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2

เช็คอินแห่งใหม่ KKU Smart flower farm 2024 นศ.เกษตรฯ มข. จัดแปลงเรียนรู้พืชดอก สวยงามท้าลมหนาว

นักศึกษา COLA สุดปัง! ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 จากการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนระบบนิเวศโลก ผ่าน “โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ครั้งที่ 19 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#19)

COLA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Social Listening for Better Local Governance สร้างเสริมการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับฟังเสียงของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Scroll to Top