จิตรลัดดา แสนตา

“ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” ทีม นศ.จาก COLA KKU & SC KKU และเพื่อน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัลในเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

นักศึกษา COLA สุดปัง! ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 จากการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนระบบนิเวศโลก ผ่าน “โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ครั้งที่ 19 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#19)

COLA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Social Listening for Better Local Governance สร้างเสริมการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับฟังเสียงของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top