คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 65 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกต้นกล้ากระท่อมจากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) ภายใต้การผลิตจากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 10,000 ต้น โดยแบ่งการแจกเป็น 3 รอบ
1. แจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจที่ลงทะเบียนล่วงหน้า แจก ณ หมวดไม้ดอกไม้ประดับ สาขาวิชาพืชสวน 3,000 ต้น
2. ชุมชนโดยรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 3,000 ต้น
3. งานเกษตรภาคอีสาน อีก 4,000 ต้น

Scroll to Top