คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. Noriyuki SUZUKI, University of Ryukyus, Japan ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ ให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ‘International Seminar on The Formation of Cooperative Network from bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR’ ณ เมืองเวียงจันน์ และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR) ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ในการนี้ รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ได้ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ ‘Current status: Flower & Ornamemtal Plant Production in Thailand 2023’ และผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ นำเสนอผลงานในหัวข้อ ‘Challenge in Development of Community-based Tourism in Northeast Thailand’ โดยมีคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดจนนักวิจัยจาก University of Ryukyus ให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยังได้ร่วมติดตามคณะผู้วิจัยลงพื้นที่ชุมชนการผลิตและการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตสาหร่ายน้ำจืดไคแผ่นในพื้นที่บ้านบม แขวงหลวงพระบาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปสู่เกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันจะเป็นประโยชน์และพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนด้านการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างกัน

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ

 

โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science; JSPS) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Core to Core Program, B: Asia-Africa Science Platforms 2022-2024 ระหว่างสถาบันการศึกษาใน 3 ประเทศ ได้แก่ University of Rykyus, Okinawa ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประเทศไทย โดยดำเนินการความร่วมมือผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การทำวิจัยร่วมกัน 2. การจัดประชุมสัมมนา และ 3.การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดำเนินการวิจัยตามแผนงาน ใน 2 ระยะ ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2022-2025) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลาการ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ข่าว : รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ

Scroll to Top