สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพืชสวน นำโดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมด้วย รศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี อ.ดร.ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ อ.ดร.ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ และ อ.ดร.ประกาศิต ดวงพาเพ็ง พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่3 กว่า 60 คน เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่19 ซึ่งจัดโดย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่องาน ‘พืชสวนสมัยใหม่: เทคโนโลยีและนวัตกรรม’

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ นับเป็นการประชุมที่ได้รับการยอมรับในแวดวงพืชสวนทั่วประเทศ ดำเนินการจัดขึ้นครั้งแรกโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพืชสวน ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก็บ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตรต่าง ๆ และเวียนกันเป็นเจ้าภาพในภาคีของสถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านพืชสวน ตลอดจนหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร มากว่าทศวรรษ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งการเสวานา การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงวุฒิด้านพืชสวน ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย และโปสเตอร์ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยมีการส่งผลงานเข้าร่วม ภาคบรรยาย จำนวน 52 ผลงาน และภาคโปสเตอร์จำนวน 71 ผลงาน

ในการนี้ มีบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิชาพืชสวน ได้รับรางวัล ดังรายนามต่อไปนี้

  1. รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลนำเสนอภาคบรรยาย สาขาไม้ผล ‘ระดับดีเด่น

2. รศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ได้รับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ดอกและไม้ประดับ ‘ระดับดี’

3.นายสมยศ มีทา นักศึกษาปริญญาเอก ในกำกับของ รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลนำเสนอภาคบรรยาย สาขาไม้ผล ‘ระดับดีมาก’

4. น.ส.กันต์กมล เทพทอง นักศึกษาปริญญาโท ในกำกับของ อ.ดร.ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ‘ระดับดี’

5. น.ส.ศิริพร เอียสกุล นักศึกษาปริญญาโท ในกำกับของ อ.ดร.ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ ได้รับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ‘ระดับดีมาก’

โดยทุกท่านได้รับมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลจาก ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ