อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามความร่วมมือทางวิชาการภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สาหรับสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศ ร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ รวมถึงดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกัน 29 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
         อนึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อร่วมกันจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่มีอยู่แล้ว และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2.เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้วงการวิจัยบรรยากาศของประเทศไทย 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบรรยากาศ 4.เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากงานวิจัยบรรยากาศไปวางแผนพัฒนาประเทศ 5.เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทยเห็นสมควร โดยบันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        สำหรับสถาบันที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมอุตุนิยมวิทยา
        อนึ่งลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) ได้จัดขึ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนั้นได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธาน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมลงนามในภาคีฯนับแต่ครั้งนั้นแล้ว ต่อมาในที่ประชุมภาคีฯเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการเพิ่มหน่วยงานความร่วมมือเข้าสู่ภาคีฯอีก 1 หน่วยงาน จึงได้นำมาสู่การลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับที่ 2 ในวันที่13 กรกฎาคม 2564 ระหว่าเวลา 13.00 – 13.50 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพเหตุการณ์ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ภาพเหตุการณ์ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ – ข่าว
อรรถพล ฮามพงษ์ – ภาพ (แฟ้มภาพ)
ภาพเฟสบุค : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

KKU President signs an MOU with Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR)

https://www.kku.ac.th/11633

Scroll to Top