KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

ภายในกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับคณะฯ ผ่านการชมวีดิทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวีดิทัศน์หลักสูตรใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล” ก่อนเข้าสู่พิธีการซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ทราบถึงการจัดการศึกษาของของคณะฯ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการประสานงาน ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์  และ กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดย อ.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาพบนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามและเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเองเพื่อก้าวสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 58 เข้าสู่รั้วดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าสู่อ้อมกอดรั้วฟ้าคราม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในลำดับแรกนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ คณะฯมีจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 989 คน โดยนักศึกษาทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของขั้นตอนของการคัดเลือก เข้ามาอยู่ภายใต้ครอบครัว KKBS สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศในปีการศึกษานี้ แม้ว่าจะจัดขึ้นรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ แต่ก็เข้มข้นด้วยเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเช่นเดิม ไม่ว่าจะข้อมูลด้านการการเรียน และสวัสดิการของมหาวิทยาลัย การปรับตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเพื่อน คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย การเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่สำคัญจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี และสำเร็จศึกษาไปเป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพของประเทศ ท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้นักศึกษามีความสุขตลอดการให้ใช้ชีวิตการเรียนกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้

รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ >>https://fb.watch/v/1OQCOhR-9

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

KKBS orients the new freshmen completely online

https://www.kku.ac.th/11636

 

Scroll to Top