ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

ผู้บริหาร มข.ร่วมการประชุมองค์การ UNESCO มุ่งขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชีย หารือแนวทางพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สำ …

ผู้บริหาร มข.ร่วมการประชุมองค์การ UNESCO มุ่งขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชีย หารือแนวทางพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น Read More »

Scroll to Top