ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

โลกการศึกษาประชาสัมพันธ์ : ต้อนรับ

ผู้บริหาร มข.ร่วมการประชุมองค์การ UNESCO มุ่งขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชีย หารือแนวทางพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

Scroll to Top