มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือบัณฑิตให้ข้อมูลการมีงานทำโดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองยุทธศาสตร์ เริ่มดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564   (ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตรุ่นที่ 54) ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหาร กองยุทธศาสตร์ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตรุ่นที่ 54) ซึ่งเริ่มดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ กองยุทธศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร รวมถึงส่งไปยังทุกคณะและสำนัก รวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อขอความร่วมมือในการตอบคำถามการมีงานทำของบัณฑิตให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลต่อการนำไปใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตในอนาคต  บัณฑิตทุกท่าน สามารถให้ข้อมูล หรือ บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านโปรแกรมการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตามช่องทาง เว็บไซต์ https://kku.world/g9qn8

       

เมื่อเข้าสู่ระบบของการประเมินแล้ว บัณฑิตทุกท่านสามารถ login โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา (ไม่ใส่เครื่องหมาย -) และ Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้การเก็บและรวบรวมข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีความสอดคล้องกับความต้องการ

นำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

 

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : รวบรวม ข่าว

 

 

Scroll to Top