ลำดับในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

ลำดับในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564
🕘12 ธ.ค. 64 บ่าย
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง
ปริญญาโท
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (บัณฑิตศึกษา)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ตรี)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

🕘13 ธ.ค. 64 เช้า
ศึกษาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยี
สัตวแพทยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

🕘13  ธ.ค. 64 บ่าย
บริหารธุรกิจและการบัญชี
ศิลปกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
เศรษฐศาสตร์
สหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

The assigned sequence in the 2021 Khon Kaen University Degree Conferral Ceremony

https://www.kku.ac.th/12278

📣 ติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 ตรวจสอบสถานะบัณฑิตผ่านจุดคัดกรองต่างๆ

Scroll to Top