“ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา” มข.น้อมนำใจพสกนิกรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย

714

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล  ภริยา  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน นักศึกษา บุคลากร ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ  ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มขึ้นเมื่อ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  ประธานถวายผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ จากนั้น ประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 89 วินาที  ประธาน และคณะผู้บริหาร ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์จำนวน 10 รูป หลังเสร็จพิธีทางพุทธศาสนา  ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  อย่างพร้อมเพรียง

โครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำให้นักศึกษา บุคลากร ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย  โดยมี ฝ่ายกิจการพิเศษ นำโดย อาจารย์ณํฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  และกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กองบริหารงานกลาง  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กองคลัง  ทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์ สถาบัน สำนัก ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสภากาแฟสีหราช

นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่เหล่านักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และประชาชนได้แสดงออกในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันยังประโยชน์ใหญ่หลวงต่อประเทศไทย  ทั้งยังเป็นการสร้างจิตอาสาด้วยการปลูกฝังการทําดีที่ใจสู่การตั้งปณิธานความดี เพื่อสนองนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู  /   ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์