สำนักหอสมุด นำนวัตกรรม Waste Management System แสดงในงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงสุดยอดนวัตกรรม Waste Management System เข้าร่วมแสดงในงาน Thailand Sustainablilty Expo 2020 (TSX 2020) ณ Opening Stage ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงผลงานภายใต้หัวข้อ “Sustainability Tech Showcase Supply Chain Innovation”


การจัดงาน Thailand Sustainablilty Expo 2020 (TSX 2020) ในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานนี้เป็นมากกว่างานเอ็กซ์โป แต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราว กิจกรรมและโครงการด้านการพัฒนายั่งยืน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เพราะเชื่อว่า การสร้าง “พลังร่วม” คือเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน “เพื่อโลก” อย่างแท้จริง

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโอกาสเข้าร่วมแสดงนิทรรศการนวัตกรรม Waste Management System ในครั้งนี้ ได้นำนวัตกรรมที่พัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆในเรื่องของการจัดการขยะภายในองค์กรนำมาสู่การพัฒนาระบบการจัดการขยะให้สามารถช่วยการจัดสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่ก่อนจะเป็นขยะจนไปถึงกลายเป็นขยะแล้วจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างไร ซึ่งได้นำไปใช้งานจริงในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KAN ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมต่างๆภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ KKU Smart City ได้ที่ https://smartcity.kku.ac.th/

ภาพ: รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ /ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top