ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

วันที่ 9 กันยายน 2563 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “จัดทำแผนการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2564” โดยมีศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ รวมทั้งบรรยายเรื่อง “OKRs และแผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารของ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 2 การปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Innovation Transformation) ” ทั้งนี้ ดร.อภริชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมฯ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1) อุทยานวิทยาศาสตร์ 2) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 3) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ 5) Innovation Hub KKU ณ โรงแรม วารี วัลเล่ย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมและหารือ แนวทางการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการพากระชับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ข่าว ณัฐกานต์ / ภาพ พรสุดา

#InnovationTransformation #KKUINNOPRISE #KKUSP