มข.สร้างโอกาสนักศึกษาร่วมงานกับองค์กรมืออาชีพในภูมิภาคอาเซียน พร้อมการประกวดการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

583

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ สร้างโอกาส และเปิดโลกทัศน์และเป็นเวทีในการเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานและองค์กรในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-19

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเปิดเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเข้าใจให้มีความเข้าใจสังคมโลกในปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการนำเสนอผลงานได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ โปสเตอร์ และ การนำเสนอผลงาน Oral Presentation ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 263 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ (แบ่งเป็น 9 กลุ่มย่อย) โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน จำนวน 24 คน

ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน กล่าวว่า การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะการปฏิบัติสหกิจซึ่งนักศึกษามีความกล้าแสดงออก และเข้าถึงเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ มากขึ้น การที่นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมสหกิจศึกษาภายในประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงต่างประเทศเป็นการสร้างให้นักศึกษามีทักษะชีวิต ถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ รองจากวิชาการความรู้ และความสามารถทางภาษา เป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพตนเองในทุก ๆ ด้าน ผลักดันให้เกิดความกล้าในการตัดสินใจ ก้าวข้ามความคุ้นเคย ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาอาเซียนหรือต่างประเทศ ล้วนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเข้าสู่ตลาดงานหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติสหกิจต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีการทบทวนศาสตร์ความรู้ของตนเองเสมอ ตระหนักว่ากำลังเข้าสู่โลกของการทำงาน รวมถึงโอกาสได้งานในอนาคต ทดลองการใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดัน เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ปฏิบัติ พร้อมเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค มีความยืดหยุ่น และใช้สติปัญญาในการประคองชีวิต จะนำมาซึ่งความสุข ความสนุกสนานกับทุกบทบาท ทุกกิจกรรมที่พบเจอ

สำหรับการนำเสนอผลงาน ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี เพิ่มเติมว่า ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สิ่งสำคัญคือ การวางแผน พยายามพัฒนาและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ ในการปฏิบัติงานกับองค์กรในภูมิภาคอาเซียนหรือต่างประเทศ ควรทำให้เห็นถึงความตั้งใจ การทำงานที่มีคุณภาพ และการฝึกฝน ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน

นางสาวกัญญาณัฐ ราชสีห์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ที่ Royal Phnom Penh Hospital ประเทศกัมพูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประเภทโปสเตอร์ และรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานสหกิจอาเซียน Oral Presentation ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มย่อยที่ 1) กับผลงาน The Production of Motion Graphic Media Food for Chronic Kidney Disease Patients Receiving Hemodialysis. กล่าวว่า โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน เป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง เป็นโอกาสที่ดีในการได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองในทักษะหลายๆ ด้าน สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรที่เข้าไปทำงาน ทักษะที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาเซียนไม่เพียงแต่ประสบการณ์ทำงาน ยังได้ประสบการณ์ชีวิตที่หาโอกาสในลักษณะนี้ได้น้อยมาก ซึ่งสิ่งที่ฝากถึงนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนในรุ่นต่อไปคือการตั้งใจทำงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พัฒนาตนเองและองค์กรที่ร่วมทำงานให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ รวมถึงองค์กรในภูมิภาคอาเซียนที่ให้โอกาสในการร่วมสร้างประสบการณ์การทำงาน นำมาซึ่งการสร้างผลงานในการเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้

นายธีรวัฒน์ พิมพ์พวง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) ปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียนที่ The Thai Business Vietnam Association ประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานสหกิจอาเซียน Oral Presentation และ รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโปสเตอร์ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ (กลุ่มย่อยที่ 12) กับผลงาน The TBA Financial Improved Report for Planning in Year 2020. กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน นอกจากจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ยังเป็นการตระหนักในหน้าที่และการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิต การทำงาน และการเดินทาง ทั้งหมดแล้วล้วนเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า สิ่งสำคัญที่ฝากถึงรุ่นน้องที่ต้องการร่วมโครงการต้องรู้จักเป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง สิ่งนั้นจะสร้างความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในทุกส่วนงานที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุน รวมถึงอำนวยความสะดวกเป็นอน่างดีตลอดการร่วมโครงการ และการนำเสนอผลงาน

นางสาวพรชิตา บังเกิง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ที่ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน Oral Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มย่อยที่ 4) ในผลงาน Productive Improvement of Plant Support Net by Using Production Line Balancing Technique. กล่าวว่า สิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาเซียนคือความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรได้รับ แต่สิ่งที่พิเศษอีกอย่างคือความท้าทายจากสังคมการทำงานและการใช้ชีวิต เปรียบเหมือนได้พบกับโลกใบใหม่ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้กับภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตประจำวัน ความสำคัญในการใช้ชีวิตคือการยอมรับความแตกต่าง สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และปรับตัว ซึ่งประสบการณ์นี้สามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกส่วนงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำและดูแลเรื่องผลงานการปฏิบัติสหกิจอาเซียน

สำหรับผลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน Oral Presentation มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 คน รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 14 คน และ ประเภทผลงานโปสเตอร์ (Poster) มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 คน จากผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดกว่า 263 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

1.รางวัลนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (Oral Presentation)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ชื่อสถานประกอบการ ประเทศ ชื่อผลงาน/โครงการ/วิจัย
นางสาวศิริกานต์ สาลี เกษตรศาสตร์ Ton Duc Thang University เวียดนาม PRIMER DESIGN TO ASSESS BACTERIAL DEGRADATION OF GLYPHOSATE.
นายภูมินทร์ ติงมหาอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. เวียดนาม Increasing efficiency of fishing net transportation: a case study in a fishing net company in Vietnam.
นายศุภวิชญ์ หามาลา วิศวกรรมศาสตร์ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. เวียดนาม Study the optimum conditions for zinc electroplating on steel.
นายสัณหณัฐ ปทิทัง วิทยาศาสตร์ Centre For Marine & Coastal Studies (CEMACS) มาเลเซีย Growth and culture conditions of the seagrape.
นางสาวพรธิตา พันธเสริม เกษตรศาสตร์ Philippine Rice Research Institute ฟิลิปปินส์ VIRULENCE ANALYSIS OF BLAST PATHOGEN POPULATION FROM UPLAND ECOSYSTEM USING RICE BLAST DIFFERENTIAL SYSTEM.
นางสาวณัฐชยา เสนาลัย เศรษฐศาสตร์ Srithai Superware Public Company Limited เวียดนาม Mesh Pallet Monitor.
นางสาวสิริวรัญญา จันทร์รุ่งเรือง บริหารธุรกิจและการบัญชี Royal Thai Consulate – General , Penang Malaysia มาเลเซีย Developing internship information form In The Royal Thai consulate-G eneral in penang, malaysia.
นางสาวนภาพร หร่องบุตรศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี Indonesia Banking School อินโดนีเซีย Study of Factors A ffecting the Number
of Fintech Startups in Indonesia.
นายณัฐชนน จันทร์ฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ University of Languages and International Studies (ULIS), Division of Southeast Asian Languages and Cultures เวียดนาม Development of listening and speaking skills by using instructional media of Thai conversation in daily life for Vietnamese students in Thai minor course of University of Languages and International Studies, Hanoi, Vietnam.
นางสาวศิริวรรณ ห่อทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ International Mobility&Collaboration Centre (IMCC) มาเลเซีย THE VISITORS’ SATISFACTION TOWARD PHYSICAL ENVIRONMENT OF VISA OFFICE AT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
นายมิรัญด์ ภูกองไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ College of Education and Liberal Arts (Languages Department), Adamson University ฟิลิปปินส์ ASSESSMENT OF ENGLISH PROFICIENCY OF STUDENT ASSISTANTS IN ADAMSON UNIVERSITY.
นายธีรวัฒน์ พิมพ์พวง บริหารธุรกิจ The Thai Business Vietnam Association เวียดนาม THE TBA FINANCIAL IMPROVED REPORT FOR PLANNING IN YEAR-2020.
นายธนากร ชาธิพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Centre for Economic and Social Development พม่า FACTORS AFFECTING DECISION TRANSNATIONAL MIGRATION OF BURMESE LABORS THE CASE OF BURMESE LABORS IN KHON KAEN PROVINCE.
นางสาวผกาสินี กองพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Royal Thai Embassy,Hanoi เวียดนาม TASTES IN A CONSUMPTION OF THAI FOOD OF VIETNAMESE IN HANOI CITY, VIETNAM.

 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 14 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ชื่อสถานประกอบการ ประเทศ ชื่อผลงาน/โครงการ/วิจัย
นางสาวกัญญาณัฐ ราชสีห์ แพทยศาสตร์ ROYAL PHNOM PENH HOSPITAL กัมพูชา The production of motion graphic media food for chronic kidney disease patients receiving hemodialysis.
นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ FPT University เวียดนาม Rikkonbi Mobile Application.
นายสิทธิศักดิ์ ภูมิสาขา วิศวกรรมศาสตร์ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. เวียดนาม Design and Improvement of Automatic Spool Winder Machine.
นางสาวพรชิตา บังเกิง วิศวกรรมศาสตร์ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. เวียดนาม Productivity Improvement of Plant Support Net by using Production Line Balancing Technique.
นางสาวณนามวัย ศรีษะแก้ว เกษตรศาสตร์ Betagro Cambodia กัมพูชา Effect of oral colostrum ingestion on piglet survival rate and growth rate.
นางสาวรุ่งทิวา สิงวิสุทธ์ บริหารธุรกิจและการบัญชี Phongsavanh Bank Lao P.D.R. ลาว CUSTOMER SATISFACTION TOWARS OF FIXED DEPOSIT
ACCOUNT SERVICES OF PHONGSAVANH BANK LIMITED,
VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR.
นางสาวมินตรา ปุเรนเต บริหารธุรกิจและการบัญชี Phongsavanh Bank Lao P.D.R. ลาว INTENTION TO ADOPTION CARDLESS ATM
BY MOBILE BANKING. CASE STUDY: VIENTIANE CAPITAL, LAOS.
นางสาวกนกวรรณ นิยมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Ateneo Center for Asian Studies – Office of International Relations, Ateneo De Manila University ฟิลิปปินส์ The Creation exercises for development
Listening and Pronunciation skills for Filipino learners.
นางสาวพิชญา วรรธนะอมรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur มาเลเซีย The Early Adult Malaysian’s Attitude towards Thailand Popular Culture.
นางสาวแอนนา พานเมือง บริหารธุรกิจและการบัญชี Bangkok Bank PCL., Hanoi,Vietem เวียดนาม Economic factors in Vietnam effecting exchange rate fluctuation of Vietnamese dong versus U.S. Dollar.
นางสาวชัชวรรณ วงษ์ชาวนา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น KFC Vietnam เวียดนาม High quality personnel recruitment for the organization
KFC Vietnam Joint Venture Company LTD.
นางสาวอังคณา เจติปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja อินโดนีเซีย The Most Common Writing Errors in General English Subject Writing Assignment of 10Th-Grade Students at SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja.
นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ International Mobility & Collaboration Centre (IMCC) มาเลเซีย The Effectiveness Assessment of a USM International Student Pass Guideline (Full-Time Student)
นางสาวณัชชา สิงหบุตร บริหารธุรกิจและการบัญชี Lao National Chamber of Commerce and Induatry ลาว A study of job satisfaction of employees Case study : Employees of Laos,Telecommunications Public Company Limited,Vientiane Capital, Lao P.D.R

 

  1. รางวัลการประกวดผลงานโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ชื่อสถานประกอบการ ประเทศ ชื่อผลงาน/โครงการ/วิจัย
นางสาวกัญญาณัฐ ราชสีห์ แพทยศาสตร์ ROYAL PHNOM PENH HOSPITAL กัมพูชา The production of motion graphic media food for chronic kidney disease patients receiving hemodialysis.
นางสาวรังสิตา นันตมาศ แพทยศาสตร์ Ar Yu International Hospital Yangon Myanmar พม่า Video production patient services.
นายศราวุธ วงศ์ใหญ่ แพทยศาสตร์ ROYAL PHNOM PENH HOSPITAL กัมพูชา Media producting of fire escape routes for usein Royal Phnom Penh Hospital.
นางสาวนิรบล เมืองชุมพล วิศวกรรมศาสตร์ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. เวียดนาม Design and improvement process of Furnace boiler.
นางสาวพรธิตา พันธเสริม เกษตรศาสตร์ Philippine Rice Research Institute ฟิลิปปินส์ VIRULENCE ANALYSIS OF BLAST PATHOGEN POPULATION FROM UPLAND ECOSYSTEM USING RICE BLAST DIFFERENTIAL SYSTEM.
นางสาวณัฐชยา เสนาลัย เศรษฐศาสตร์ Srithai Superware Public Company Limited เวียดนาม Mesh Pallet Monitor.
นายรัตน์พงษ์ ชนะพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Royal Thai Embassy,Singapore สิงคโปร์ HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN SINGAPORE.
นางสาวจุฑาทิพย์ วรรธนะศิลป์ บริหารธุรกิจและการบัญชี Thien Phuoc Manufacturring & Trading Co.Ltd. เวียดนาม COFFEE SHOP BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT PLAN OF COFFEE SHOPS.
นางสาวรัตนา มะโนรัตน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี Lao National Chamber of Commerce and Induatry ลาว Factors affecting decisions to use mobile network services.
นายกษิดิศ แก้วเจริญวงษ์ บริหารธุรกิจและการบัญชี C.P.Vietnam Corporation เวียดนาม The best industrial agriculture in Vietnam.
นางสาววิมลณัฐ ริยะจันทร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี Faculty of Business, Law and Social Sciences of UMSIDA อินโดนีเซีย Factors influencing debt burden and solutions for teachers and personnel in SMA muhammadiyah 1 taman school Indonesia.
นายธีรวัฒน์ พิมพ์พวง บริหารธุรกิจ The Thai Business Vietnam Association เวียดนาม THE TBA FINANCIAL IMPROVED REPORT FOR PLANNING IN YEAR-2020.
นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ International Mobility&Collaboration Centre (IMCC) มาเลเซีย The Effectiveness Assessment of a USM International Student Pass Guideline (Full-Time Student)
นางสาวณัชชา สิงหบุตร บริหารธุรกิจและการบัญชี Lao National Chamber of Commerce and Induatry ลาว A study of job satisfaction of employees Case study : Employees of Laos,Telecommunications Public Company Limited,Vientiane Capital, Lao P.D.R

 

KKU creates an opportunity for students to cooperate with ASEAN professional organizations and arranges an online oral presentation contest

นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ข่าว/เรียบเรียง