สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ พร้อมขอรับข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

                รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์  คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าหารือกับทางสำนักงานจัดหางานจัดหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ จาก นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงที่ไปที่มาของโครงการ พร้อมกล่าวถึงการดำเนินงานในการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา

                นางอัจฉรา เจริญผล รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงพันธกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ในมิดิด้านผู้พิการกับสถานประกอบการ ในการจ้างงาน ตามมาตรา 33 34 และ 35 ที่ทางสำนักงานฯ มีส่วนรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันในส่วนของภาครัฐและเอกชน  โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ที่ดูแลรับผิดชอบคนพิการหรือกลุ่มเปราะบาง และมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานงาน ซึ่งในภาคส่วนของเอกชน ควรซึ่งประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่มีหน้าที่ข้อมูลของสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การทำงานสามารถบรรลุตามวัถตุประสงค์ของโครงการได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางที่นอกเหนือจากการ Upskill /Reskill ตามเป้าหมายแล้ว การสร้าง Newskill ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกด้วย

     

Scroll to Top