คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เปิดประสบการณ์ นศ.ต่างชาติ เรียนรู้แหล่งมรดกโลกและวัฒนธรรมของชาวอีสาน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 หน่วยการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม One Day Trip “Walking with Dinosaurs” ได้นำนักศึกษาของคณะทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 30 คน เยี่ยมชมไร่แทนคุณแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง

โดยในกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องต่างๆเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเช่นการรับฟังการท่องเที่ยวในแนวความคิด“Tourism for all” ความรู้ในการสร้างบ้านดิน โดยคุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิช เจ้าของไร่แทนคุณแผ่นดินและยังเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 ด้วย หลังจากนั้นได้นำนักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงและยังได้รับความรู้เรื่องจากขุดพบซากไดโนเสาร์ครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้มีโอกาสไปชมรอยตีนไดโนเสาร์ของจริง ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเดินป่าเพื่อชมต้นยางยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งได้มีโอกาส “กินข้าวป่า” ซึ่งเป็นวิธีของชาวบ้านในการเข้าไปหาของป่าหรือพักผ่อนโดยจะมีการห่อข้าวโดยใช้ใบตองเข้าไปกินในป่าทำให้ได้บรรยากาศในการซึมซับธรรมชาติและผ่อนคลายด้วย  ชมทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติภูเวียงและผ่อนคลายอายตนะทั้ง 5 ณ จุดชมวิว “ผาชมตะวัน” เมื่อเสร็จกิจกรรมได้ให้นักศึกษาส่งตัวแทนของกลุ่มเพื่อเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติของคณะฯ ได้มีบรรยากาศความเป็นนานานาชาติ อีกทั้งได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และวัฒนธรรมไทย เพื่อที่จะมีประสบการณ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะฯสู่ความเป็นสากล และเป็นพลเมืองโลก รวมถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการการพัฒนาคณะเพื่อเป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติต่อไป

Faculty of Engineering, KKU, takes foreign students to a World Heritage place and to see Isan culture

https://www.kku.ac.th/17628

Scroll to Top