คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามประเมินสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในระหว่างวันที่ 3 – 8 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้เดินทางไปติดตามประเมินสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., LTD. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เผยว่า บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 13 คน มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน ได้แก่ วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 คน วิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน วิศวกรรมเคมี จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน ทั้งนี้เพื่อรับฟังการรายงานสรุปของนักศึกษาแต่ละคน ในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 4 เดือน ที่ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., LTD. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการติดตามครั้งนี้ เพื่อจะได้รับทราบผลงานการปฏิบัติสหกิจ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการนำผลการศึกษาจากสหกิจศึกษา ไปสู่การใช้งานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนได้จริง ทั้งนี้ ดร.อรรถพล เลาห์ขจร ประธรรมการบริหารฯ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต โดยนักศึกษากำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 9 มีนาคม 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., LTD. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top