มข. โดยสถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน หารือจังหวัดและภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น หรือ Teacher and School Quality Area : TSQA ขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในลักษณะของขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานในกำกับดูแลของโรงเรียนเป็นหลักในการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยการเพิ่มคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนาและขยายผลกับเครือข่ายพร้อมสร้างความยั่งยืน ซึ่งมีหลักการสำคัญของการขับเคลื่อนด้วยกลไกสำคัญ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) กลไกระดับพื้นที่: เขต/จังหวัด (Meso) และ 2) กลไกระดับโรงเรียน (Micro)

โดยในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน หนึ่งในภาคีเครือข่ายในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมเพื่อหารือโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น หรือ Teacher and School Quality Area : TSQA ขอนแก่น ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 โดยได้เชิญผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นในทุกระดับ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงการดำเนินการในครั้งนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การทำความเข้าใจแนวคิดการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาในระดับพื้นที่/จังหวัด การจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานของพื้นที่/จังหวัด โดยจะมีการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดขอนแก่น มีระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เตรียมวางเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดขอนแก่น และการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น ใน 3 ปีต่อจากนี้ร่วมกัน

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  องค์กรภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ และผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมหารือรวมกว่า 60 คน

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

KKU by Research Institute for Teachers in ASEAN, KKU, discusses the province and Network for developing educational quality of Khon Kaen Educational Zone

https://www.kku.ac.th/17625

 

Scroll to Top