วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 โปรดใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567  โดยลงคะแนนเลือกตั้งฯ ด้วยวิธีดิจิทัล ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุถึงวันเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเองโดย Login เข้าอีเมลของตนเองที่ http://mail.kku.ac.th ในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กำหนด และผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 1 คน มีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 คน หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดก็ได้

สำหรับ รายละเอียดกำหนดการต่างๆ ติดตามได้จากประกาศ ด้านล่างนี้

 

 

ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ :  พรทิพย์  คำดี

Scroll to Top