คณะวิศวฯ – ทันตะฯ มข.คว้ารางวัลเกียรติยศจากเวที TQC 2566

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภายในงาน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นรับรางวัลการบริหารสู่การเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 โดยเป็น 1 ใน 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล

ขณะเดียวกัน รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award   ประจำปี 2566 จากการคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ จนได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักกันและกระตุ้นให้องค์กรทุกภาคส่วนในประเทศไทย ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ง รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ในสมัยนั้น

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ถือเป็นปีแรกในการพิจารณาการมอบรางวัล ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยในปีนี้ เข้ารับรางวัลทั้งหมด 21 ท่าน 

ส่วน ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรจะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและก้าวไกลสู่ระดับสากล

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพหรือ TQA assessor 20 ท่าน ได้มาร่วมงานประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้

สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award : TQA เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่องค์กรชั้นนำของประเทศต่างมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้ได้รับรางวัล  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ในทุก ๆ ปีสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะจัดงานประกาศผลรางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับองค์กรคือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในระดับคะแนน 650 คะแนน  รองลงมาคือ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ (Thailand Quality Class Plus :TQC Plus) ในระดับคะแนนรวม 450 คะแนน  และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class): TQC ในระดับคะแนนรวม 350 คะแนน  (https://www.tqa.or.th/)

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Thailand Quality Class): TQC เมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ในระดับมหาวิทยาลัย  คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เคยได้รับรางวัล ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล TQC Plus ด้าน People เมื่อปี 2564  คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล TQC เมื่อปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล : ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top