COLA เสริมแกร่ง-มุ่งเพิ่มรายได้ อบจ. ทั่วอีสาน

ค่าธรรมเนียมโรงแรมเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ แต่กลับประสบปัญหาในการบริหารจัดเก็บที่ส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมได้น้อยกว่าาความเป็นจริงหลายเท่าและมีมูลค่าที่สาปสูญไปเป็นจำนวนเงินหลายพันล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA) จึงได้จัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม และระดมความคิดเห็นของบุคลากร อบจ. เกี่ยวกับเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
.
.
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการการจัดเก็บรายได้จำนวน 30 คน ของ อบจ. จำนวน 9 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด หนองคาย นครราชสีมา เลย สกลนคร และอุดรธานี พร้อมทั้งนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 3 ของ COLA จำนวน 70 คนด้วย
.
ในการสัมมนาครั้งนี้ นักวิจัยจาก COLA ได้นำเสนอนวัตกรรมหลายชิ้นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สำหรับ อบจ. อาทิ เครื่องมือสกัดข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือในการสะกิดเตือนการชำระภาษี เป็นต้น โดยผู้แทนจาก อบจ. ได้ร่วมกันทดลองใช้ ระดมสมอง และสะท้อนผลในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษา ก่อนที่จะนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ในลำดับต่อไป
.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และการสะกิดเตือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
COLA carries out a strengthening process – aiming at increasing revenues of PAOs all over Isan
.

Scroll to Top