ผู้บริหาร มข. ร่วมประชุมเครือข่าย ASEA-UNINET ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุม 19th ASEA-UNINET Plenary Meeting ภายใต้เครือข่าย ASEAN-European Academic University Partnership Network (ASEA-UNINET: https://asea-uninet.org/) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2567 ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคีสมาชิกเครือข่ายให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เมื่อปี 2537 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งสมาชิกเครือข่าย โดยในระยะแรกมีสถาบันเข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 25 สถาบัน และได้ขยายครอบคลุมสถาบันใน 16 ประเทศ มากกว่า 90 สถาบันในปัจจุบัน

เครือข่าย ASEA-UNINET ได้มีการดำเนินกิจกรรมระหว่างภาคีสมาชิกเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ อาทิ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทุนฝึกอบรม/วิจัย รวมถึงทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ซึ่งได้มีแผนในการขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย ASEA-UNINET ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการหารือ/แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคีสมาชิกเครือข่ายแล้ว ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิจัย และก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

 

Scroll to Top