เดินหน้าการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก ไทย-เวียดนาม มข. ประชุมหารือร่วม สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พร้อมพัฒนา Thailand-Vietnam Exchange Student Program

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ. ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) พร้อมผู้บริหารจากคณะต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร.อรทัย เพียอุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้แทนจากคณะต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรจากกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Thailand-Vietnam Exchange Student Program ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (Thailand-Vietnam Friendship Association) นำโดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และหัวหน้าคณะฯ พร้อมผู้แทนสมาคมฯ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในจุดได้เปรียบภูมิรัฐศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง Spring borad ที่เชื่อมไปสู่ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะด้านการศึกษา การคมนาคม ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโอกาสยกระดับการพัฒนาด้านมหาวิทยาลัย และภูมิภาคให้เจริญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการประชุมหารือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยพัฒนาและเดินหน้าโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา Thailand-Vietnam Exchange Student Program

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และหัวหน้าคณะฯ เผยว่า สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การศึกษา ระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ดังเช่น “Seed of relations” การปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความร่วมมือ และความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในวันนี้ ทางคณะมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ และบริษัทชั้นนำได้มอบโอกาสแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ และเตรียมพร้อมประสบการณ์ทำงานสู่ตลาดแรงงานสากล ตลอดจนปรชาสัมพันธ์เส้นทาง Ho Chi Minh Trail ให้เกิดการกระตุ้นมากขึ้น

รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา GMS เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และอาเซียน โดยในปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนจำนวน 92 ราย และในปีนี้มีนักศึกษาเวียดนามสนใจสมัครจำนวน 10 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การลงนามความร่วมมือระหว่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ FPT เพื่อสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหว่าง 2 สถาบัน เมื่อเดือนสิงหาคม ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ผู้บริหารจากคณะต่างๆ ยังได้นำเสนอประเด็นและกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานในประเทศเวียดนามโดยสรุป ประกอบด้วย มีหลักสูตรการสอนภาษาเวียดนาม และมีกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนาม ได้มีการผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจ และศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานราชการ เช่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ บริษัท Thien Phuoc Manufacturing & Trading จำกัด ประเทศเวียดนาม ตลอดจนมีการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม เช่น Eastern International University (EIU) และ University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) และมีแผนจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และกิจกรรม Workshop ร่วมกันระหว่างสถาบันต่อไป

ในที่ประชุม ผู้แทนกรรมการสมาคมฯ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือ อาทิ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย มีแนวคิดในให้มีการจัด First Education Road Show ในอนาคตอันใกล้ ที่ประเทศเวียดนาม โดยการเชิญสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และบริษัทชั้นนำ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวและนำเสนอหลักสูตรเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษาเวียดนาม นำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของนักศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนเกิดกิจกรรมด้านการศึกษา วิจัย ต่อไปในอนาคต และบริษัทเอกชนเอง ก็มีความต้องการจ้างงานบัณฑิตจากเวียดนามและไทยเพื่อร่วมทำงานเช่นกัน เนื่องจากการทำงานในบริษัทชั้นนำ ณ ต่างประเทศ นอกจากทักษะการทำงาน ทัศนคติ และภาษาต่างประเทศที่ดีแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน จึงเป็นการสร้างทักษะและโอกาสในการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความยินดีที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน และเรียนรู้มุมมองการบริหารจัดการ กลยุทธ์การบริหารและการตลาด เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้แทนกรรมการสมาคมฯ เผยว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางความเจริญในภาคอีสาน และมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในฐานะผู้ประกอบการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาส และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเวียดนาม เพื่อต่อยอดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้นไป

 

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top