ผลงาน นศ.KKBS ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Scopus Q1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด กลุ่มชุดครุยมันส๊วยมั๊ยลูก ภายใต้การดูแลของ ดร.ปรวรรณ เสนาไชย อาจารย์ประจำรายวิชา BS9341111  การวิจัยการตลาด (Marketing research) โดยสมาชิกประกอบไปด้วย 1.นายกฤตติพงศ์ นาโพนทัน 2.นายเฉลิมชัย ภาคพรม 3.นางสาวดมิสา ชื่นปรีชา 4.นายทิวธวัช นันแก้ว 5.นายกฤตเมธ พาลา 6.นายณัฐชนน จึงดำรงกิจ 7.นางสาวเกศราภรณ์ สระทอง 8.นางสาวพิมลพร ภรณ์พิริยะนิยม 9.นางสาววรินยุพา นุวงศ์ศรี ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานบทความวิจัย เรื่อง Identifying factors influencing consumers do not skip TrueView advertising on YouTube ในวารสารวิชาการ ABAC Journal ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาการจัดการธุรกิจและสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คุณภาพระดับสูง Q1 ในฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ผลงานของนักศึกษา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ABAC Journal Vol.43 No. 1 (January-March, 2023) สามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ http://www.assumptionjournal.au.edu

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด : ภาพ

Scroll to Top