นศ. COLA ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านเข้ารอบ Preliminary Round ในการแข่งขัน The First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอไอเดียในเวทีนานาชาติในงาน the First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) จัดโดย Yunnan Provincial Science and Technology Department, Yunnan Provincial Department of Education, Foreign Affairs Office of People’s Government of Yunnan Provincial และ Yunnan Provincial Committee of the Communist Youth League of China ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเร่งพัฒนามณฑลยูนนานให้เป็นศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นําข้อได้เปรียบใหม่ ๆ มาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของยูนนาน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ เริ่มต้นธุรกิจในยูนนาน จากจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ และนโยบายสนับสนุนพิเศษของยูนนาน ด้วยไอเดียที่ชื่อว่า “COLA Compress of Local Nature Additive” นำทีมที่ปรึกษาโดย อาจารย์ ดร.กฤษดา ประชุมราศี และ อาจารย์ ดร. Wei Yang

โดยมีสมาชิกในทีมจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน จาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 3 ดังนี้
1. นางสาวกนกพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายอาทิตย์ จิรมงคลไทย
3. นายพงศ์ภรณ์ หอมกุหลาบ
4. นายเอกลักษณ์ พันธะไหล และ
5. นายศิวกร มาลีศรี

ซึ่งทีม COLA KKU ได้เลือกนวัตกรรม “ลูกประคบสมุนไพรไทย” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมานำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้จัดงานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ และได้รับเลือกผ่านเข้ารอบ Preliminary Round จากทั้งหมด 559 ทีมของผู้สมัครที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Start-up และกลุ่มที่เป็นหน่วยงานองค์กรจากทั่วโลก โดยโอกาสนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์บนเวทีนานาชาติและเปิดโลกทัศน์สู่สากล อันทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกและการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

 

COLA students pass the national competition level to the Preliminary Round at The First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) in People’s Republic of China

https://www.kku.ac.th/14321

Scroll to Top