U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการขายให้แก่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการขายให้แก่ชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ บ้านคำหญ้าแดง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมี ดร. ศุภณัฏฐ์  กาญจนวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเนื่องจากแหล่งบ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม มีกลุ่มที่จัดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แล้ว เช่น ยาหม่อง ยาดม น้ำมันเขียน น้ำมันเหลือง และลูกประคบ โดยมีลักษณะเด่นคือใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ปลูกเองในชุมชนและปลูกแบบอินทรีย์ จึงได้พืชสมุนไพรที่ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังมีส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ต้องเก็บจากภูเขาในพื้นที่เท่านั้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ ไม่มีการปิดผนึก ฉลากไม่ชัดเจน ทางโครงการ จึงออกแบบและพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์แล้วไปส่งเสริมแก่กลุ่มชาวบ้าน อีกทั้งเพิ่มช่องทางการขายผ่านเฟซบุ๊ค เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ มูลค่าของสินค้า  รวมถึงรายได้จากการขายให้มากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ดร.ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงานร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดผลงานการพัฒนาและฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์แก่ชาวบ้านทั้งสิ้น 25 คน พร้อมกันนี้ตัวแทนกลุ่มได้มอบผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกแก่วิทยากรและทีมงานเพื่อเป็นการตอบแทนที่จัดกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรหินช้างสี จะได้รับเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ได้ในอนาคต

Scroll to Top