COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี

        ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 วิทยาลัยกำหนดจัดจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า COLA” ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ โครงการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite รวมถึงเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัย ประมาณ 12,000 คน ทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการ ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและภาครัฐ กระจายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่ามีจำนวนที่มากเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอด 2 เดือนนี้
        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำทีมโดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ณรงค์เดช  มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด ได้นำทีมศิษย์เก่าสัมพันธ์และการตลาด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ครั้งแรก ที่ศูนย์อุบลราชธานี ในรูปแบบกิจกรรมพบปะผู้นำรุ่น ของ รป.ม. ทั้ง 10 รุ่น ที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแบบออนไลน์ และเตรียมงาน COLA Reunion ผนึกพลังศิษย์เก่าในปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จะร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2566 นี้ด้วย
Scroll to Top