วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

talknewsonline-“ดร.สุนทร” จัดเต็ม !! มอบทุนให้กับให้กับนักธุรกิจ ผู้ประ กอบการในกลุ่มประเทศ CLMV

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รับมอบเงิน 8 ล้านบาท จากดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

MBA จัดประชุมวิชาการทางธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการระดับชาติ NCBMI 2021 “Chinese – Thai Business Collaboration”

คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU จัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

ภาพข่าว: แวดวงรอบกรุง: ร่วมประชุม

Scroll to Top