ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ “นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

Scroll to Top