เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

 ________วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ นายสมชาย ชมพูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

________รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและนวดแผนไทย และร่วมนำผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมผ่านศูนย์ AMS KKU Wellness center @ Kosa  ด้วยโรงแรมโฆษะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงแรมแบรนด์คนไทย และมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น อีกทั้งผู้บริหารยังมีนโยบายการนำนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการบริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่น “ไก่ย่างโฆษะเพื่อสุขภาพ” โดยใช้ไก่สายพันธุ์ KKU1 ที่มีคุณสมบัติ 3 Low เป็นต้น  ความร่วมมือในวันนี้นับว่าเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กร ร่วมส่งมอบบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป หรืออาจนำไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหลายกลุ่ม เช่นนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รามทั้งนักกีฬาอีกด้วย”

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

________นายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท โฆษะ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมประสานงานกัน จนทำให้เกิดจุดร่วมต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อม ต้อนรับศักราชการท่องเที่ยวใหม่ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคำนึงให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น หวังว่า AMS KKU Wellness center @Kosa จะเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้น และเป็นเมือง smart city ต่อไป โดยให้มีการบูรณาการ การทำงานใน 7 มิติ ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านธรรมาภิบาล และด้านพลังงาน”

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ

________นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กล่าวว่า “โรงแรมโฆษะมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนเสริมสร้างการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ตลอดจนนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รวมทั้งนักกีฬา โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของโรงแรมโฆษะจนเกิดโครงการความร่วมมือในครั้งนี้”

รศ. ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

________รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยการใช้นวัตกรรม “Innovative Healthcare for all ages” ดังนั้น การบริการของ AMS KKU Wellness Center@KOSA จะเน้นบริการด้านกายภาพบำบัด และนวดแผนไทย โดยจุดเด่นของบริการคือการทำหัตถการโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยสำหรับการรักษาในระบบต่าง ๆ ได้แก่  ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น Office Syndrome หมอนรองกระดูกยื่นปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม   ระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต จากภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง พาร์คินสัน  ร่วมกับการจัดให้มีคลินิกพิเศษไว้บริการเช่น  คลินิกนมแม่  คลินิกกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม  คลินิกการบาดเจ็บจากการกีฬา  เด็กพัฒนาการช้า  รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

________รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  กล่าวต่อไปว่า  “การบริการด้านกายภาพบำบัด ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังได้จัดให้มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และครบครันที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้บริการ เช่น laser, shockwave, radiofrequency และ ultrasound, combined ultrasound and electrotherapy และ body-weight support system สำหรับการฝึกเดิน ด้านการนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย AMS KKU Wellness Center@KOSA จึงเป็นบริการทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ที่ โรงแรมโฆษะ และอีกประการหนึ่งนับว่าข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการอย่างยิ่งเนื่องจากการบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

Scroll to Top