ผู้บริหารมข.ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564

__________วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย และคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมร่วมกับการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นเลขานุการที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________หลังการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  ได้เข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  ได้แก่  การขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   นโยบายการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569  การพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement , MOA)  ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น  และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ…. โดยหัวข้อเรื่องเพื่อพิจารณาสุดท้ายคือการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

__________วาระการประชุมสุดท้าย  ได้มีการพิจารณาในการวางแนวนโยบายเพื่อดำเนินการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมกับการหารือในเรื่องแนวทางความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

__________การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564 ได้ปิดการประชุมโดย รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเวลา 12.00 น.

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

Scroll to Top