ขอเรียนเชิญร่วมงานการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญร่วมงาน การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีประเด็นสัมมนา 2 เรื่อง ดังนี้

เวลา 09:00 – 12:00 น. เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อว.) และมาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK-PSF) โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PRINCIPAL FELLOW (UK-PSF) และกรรมการสภาวิชาการ มข.

ประเด็นสำคัญ เช่น

# ทิศทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางใหม่ของ สป.อว. จะเป็นอย่างไร

# มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK-PSF) ในมุมมอง Principal Fellow (UK-PSF) ต่อการนำมาใช้พัฒนามาตรฐานอาจารย์ไทย

เวลา 13:30 – 16:30 น. เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance, AUN-QA) โดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AUN-QA ASSESSOR)

ประเด็นสำคัญ เช่น

# ทำไมต้อง AUN-QA

# การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อนักศึกษาได้อย่างไร ในแนวทาง AUN-QA

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง QR CODE หรือ http://kku.world/70564 โดย Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมจะจัดส่งให้ท่านทางอีเมลตามที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา โทร 089-711-1593

Scroll to Top