คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤตโควิด-19

……………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย  และมีนางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  นายภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ซึ่งจัดการประชุมร่วมกับการประชุมออนไลน์  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมหลายหัวข้อ  โดยมีวาระที่มีความสำคัญ  คือ การช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอก 3  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ต่อครอบครัวนักศึกษามีรายได้ลดน้อยลง และตกงาน  นับเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตระหนัก และมีความห่วงใยต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้เตรียมการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจนจบตาม หลักสูตร ซึ่งผลของการประชุมในครั้งนี้ จะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

The Strategic Committee holds a meeting to solve the urgent problems under Covid-19 crisis

https://www.kku.ac.th/10381

Scroll to Top