สุดเจ๋ง นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กวาด 3 รางวัล นักสื่อสารการจัดการขยะ ในกิจกรรม U-Zero waste creator contest

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล ชมเชย จากการประกวดนักสื่อสารการจัดการขยะ ในกิจกรรม U-Zero waste creator contest ภายใต้โครงการ WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต จัดโดย กกพ. และ ทีวีบูรพา

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัลจากการ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักสื่อสารการจัดการขยะ  U-Zero waste creator contest ณ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทีมเข้าประกวดจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท คือ ทีมวีนสาสุข ชื่อผลงาน THE GARBAGE  นำทีมโดย นายชิษณุพงศ์   มาสุ่ม นักศึกษา วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีแนวคิดของผลงานคือ “ขยะในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน หากคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ขยะในมือของคุณก็จะอาจไม่ใช่ขยะอีกต่อไป” https://drive.google.com/file/d/1TIRlEMHcGhs4de0wt_k0TiagJSoVbgsa/view?usp=drivesdk

     นอกจากนี้ยังมีทีมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อีก 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม PUBLIC SAVE ชื่อผลงาน ศิลปะอีสาน ร่วมขับขาน ขยะเป็นศูนย์ นำทีมโดย นายศุภกร  สรรพโส  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยมีแนวคิดของผลงานคือ “คำกล่าวที่ว่า “ขุมปัญญาคู่เมืองอีสาน ปณิธานอุทิศเพื่อสังคม” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป้าหมายหลัก คือ ชาวบ้านหรือชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำสรภัญญะอีสาน พร้อมทั้งทำนองเพลงที่มาในรูปแบบอีสาน ผสมผสานเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการ “1A3R” คือ กลยุทธ์ในการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เริ่มต้นที่จะมีขยะเกิดขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การงด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)”  https://youtu.be/KGGmCELi6_o

     และทีม เดอะแมส(ก์) ชื่อผลงาน ลดโรค ลดภาระโลก นำทีมโดย นายธีรวัช  ภูแซมศรี  วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้า ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแนวคิด 3R คือ การงด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)” https://drive.google.com/file/d/1tDsUqA3ZKKGu4daTGp_EPuUjugf8LtlE/view?usp=drivesdk

ได้รับรางวัลทีมละ 5,000 บาท

     ทีมเข้าประกวดทั้ง 3 ทีม ได้รับการส่งเสริมและประสานงานจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์ กรรมการพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษา และมี นางพรพิมล คะโยธา หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานการส่งผลงานเข้าประกวด

     โครงการ WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต  เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด สำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว เป็นการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหานักสื่อสารการจัดการขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบ ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท โดยเน้นกระบวนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 7R ได้แก่ Refuse Refill Return Repair Reuse Recycle และReduce ภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ ปี 2” Clean energy for life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

ภาพโดย : อาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์
ข่าวโดย:  นางพรพิมล  คะโยธา

 

ภาพโดย : อาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์

ข่าวโดย:  นางพรพิมล  คะโยธา

Scroll to Top