ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบัน National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย

  • ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน (โดยอย่างน้อยจะต้องมีผู้สมัครระดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน)
  • ศึกษานิเทศก์

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯตามคุณสมบัติที่กำหนด กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่าน Google Form ได้ที่ http://bit.ly/2ZrdyJZ โดยแนบไฟล์หนังสือนำส่งของสถานศึกษาที่ผู้สมัครสังกัด เพื่อนำส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ) โทร. 0 2280 2736

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง,คุรุสภา

ม. ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้ มข.เป็นศูนย์วิซาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top