มข. จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

มข. ชื่นชมยินดีนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”
มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

…..เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน “งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์             รองคณบดี-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากรกองการกีฬา บุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ เป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาจากส่วนงานและองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและกิตติบัตร จำนวน 813 คน โดยก่อนพิธีมอบกิตติบัตร ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท ความว่า  ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาประกอบพิธีมอบกิตติบัตร ในงานวันนักกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา  2563  ในวันนี้ นักศึกษานับเป็นทรัพยากรหลัก ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ครอบคลุมตามหลักการพัฒนากิจกรรมอย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณ์พร้อมในสังคมทั้งทางด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์  และสติปัญญา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ  พลังกาย พลังใจ  ในการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย  ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมหวังว่าการจัดงานวันนักกิจกรรมในครั้งนี้  จะเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งการแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  สิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลัง  ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา จะทำให้นักศึกษารุ่นหลังเห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษา หันมาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  ปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”
มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

…..อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณและอวยพรในช่วงท้ายว่า ผมขอถือโอกาสนี้  ขอบคุณฝ่ายพัฒนา/กิจการนักศึกษาทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองบริการหอพักนักศึกษา กองการกีฬา และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งนักกิจกรรมทุกท่าน  ที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ผมขออำนวยพรให้นักกิจกรรม นำความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์  ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  สวัสดิมงคลทั่วหน้ากัน

มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”
มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติและกิตติบัตร แก่ นักศึกษาจากส่วนงานและองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและกิตติบัตร จำนวน 813 คน ประกอบด้วย

  1. นักศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลกาลพฤกษ์ จำนวน 10 คน
  2. ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชมรม จำนวน 701 คน
  3. นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ จำนวน 8 คน
  4. กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษาส่วนกลาง หอพักนพรัตน์ และหอพักสวัสดิการนักศึกษา จำนวน 70 คน
  5. นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา จำนวน 24 คน
มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”
มข.จัด“งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

…..สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความความสุข ความยินดี และความอบอุ่น ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน “งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาซึ่งการแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในเชิงสร้างสรรค์  สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงทำให้นักศึกษารุ่นหลังเห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาหันมาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ ปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล / ภาพ  :  พลภัทร  สายเชื้อ / วรินทร ภาคภูมิ   งานพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รวบรวม / เขียนข่าว  :  นางเบญจมาภรณ์ มามุข

Scroll to Top