แสดงความยินดีกับอาจารย์สถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น สาขา สาขารับใช้สังคม ประจำปี 2563  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลสาขารับใช้สังคมที่ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน  นั้น มาจากการทำงานเพื่อผู้สูงอายุในชนบท อย่างต่อเนื่องมาร่วม 10 ปีร่วมกับทีมงาน  ในฐานะที่อาจารย์ได้เป็นหัวเรือสำคัญของ การทำงานเพื่อผู้สูงอายุในชนบท อย่างต่อเนื่องมาร่วม 10 ปี นั้นทาง ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ได้กล่าวว่าอยากขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะ รศ. ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ มข. ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  ขอบคุณทีมกลุ่มวิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยกันทำงานนี้ทำให้ผู้สูงในชนบทที่มีรายได้น้อย และมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตทำกิจวัตรประจำวัน มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ลดภาวะพึ่งพิง โดยที่คนในชุมชนสามารถทำได้เอง และหวังว่า จะมีโอกาสได้ขยายโครงการนี้ไปสู่ชุมชน ที่ยังประสบปัญหา แบบเดียวกัน ในพื้นที่อื่น ๆ ได้มากขึ้นกว่านี้สมกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คือ Devotion by Design” ที่มุ่งมั่นในการอุทิศตนรับใช้สังคมด้วยงานออกแบบครับ

ภาพ : ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top