อธิการบดี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ “Medical Hub”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานที่ประชุมติดตามการบริหารโครงการ ครั้งที่ 10/2563 ครั้งที่ 55 ของสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  โดยมี  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม    ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  และผู้แทนบริษัทสถาปนิก หนึ่งร้อยสิบ จำกัด และบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด  ณ ห้องประชุมวิทยสนเทศ  ฝ่ายวิชาการ  อาคารเรียนรวม  ชั้น 6  คณะแพทยศาสตร์

ในการประชุมติดตามการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง  และการลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  โดยมีวาระการประชุมสืบเนื่องเรื่องการรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง  ความคืบหน้าของการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น  การเพิกถอนทางสาธารณะบนที่ดินหนองแวง  การปรับปรุงแก้ไขแบบตาม Function การใช้งาน  พร้อมด้วยแผนงานระยะที่ 1 ขั้นตอนก่อนงานก่อสร้าง และกิจกรรมหลักในสายงานวิกฤต (Critical Task)

อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  จะก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น จำนวน 24 ไร่ ซึ่งได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่ออนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีบริษัทสถาปนิก 110 จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมโครงการ  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ตารางเมตร  โดยพร้อมให้บริการปี 2567  นอกจากสามารถขยายบริการทางการแพทย์   สามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มได้ปีละ 150 คน ยังสามารถขยายการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์อีกจำนวนมาก  นับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภูมิภาคข้างเคียง
ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล  ฮามพงษ์

Scroll to Top