ชาว มข. อุ่นใจ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สนธิกำลังพร้อมดูแลประชาชนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสนธิกำลัง และ มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 โดยมี  นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวมอบนโยบาย และให้โอวาท ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีกว่า 40 คน ณ ลานด้านหน้ากองป้องกัน และ รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบาย และให้โอวาท เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564

พิธีการเริ่มจาก ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงาน ผู้ช่วยอธิการบดีมอบนโยบายและให้โอวาท

นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 มาตรการได้แก่ การตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการฝากบ้านกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดตั้งจุดตรวจตามประตูเข้าออกต่าง ๆในเวลาวิกาล เตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาง ไฟฟ้า ปะปา อัคคีภัยรวมไปถึงอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ การป้องกันความเสี่ยง ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้ง9จุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่มีมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด” นายเกษม กล่าว

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวมอบนโยบาย และให้โอวาท

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ภารกิจของเราในทุก ๆ ปี  เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาล เรามีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ บุคลากร ฉะนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับพวกเราเป็นอย่างมาก

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,500 ไร่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุก ๆ ปี จะมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรซึ่งเกิดบ่อยครั้งในยามวิกาล เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาใช้เส้นทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสัญจร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้ จึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านตรวจในช่วงกลางคืน รวมไปถึงการตรวจเวรยามในช่วงต่าง ๆ จึงอยากให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงการทำภารกิจที่เป็นช่วงเทศกาลงานปีใหม่ ฉะนั้นหลังจากที่ได้พูดคุย มอบหมายงานให้กับทุกฝ่ายในภารกิจแต่ละพื้นที่แล้ว ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คน  ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ มีวินัยรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนและทำงานแบบมืออาชีพ” ผศ.ดร.สมพงษ์

หลังการให้โอวาท  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบหมวกติดกล้องวงจรปิดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ต่อจากนั้น  ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้แนวทางการเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มี 6 ดังนี้

1.จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย ณ ด้านหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน ยานพาหนะ อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม บริการประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.ดำเนินโครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยการเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยที่พักบุคลากร  มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 หลัง ซึ่งจะตรวจสอบความปลอดภัยที่พักที่เข้าร่วมโครงการด้วยการรายงานผลการปฏิบัติทางไลน์

 3.ตั้งจุดตรวจป้องปรามตามประตูเข้าออก ในช่วง 7 วันอันตราย เวลา 22.00 น.- 24.00 น. บริเวณประตูทางเข้าออกช่องทางหลักได้แก่ ประตู 2 และ ประตู 5 ซึ่งกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติจะดำเนินการประสานการปฏิบัติกับ สภ.ย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.จัดใช้ไฟสัญญาณเตือนภัยในการป้องปรามเหตุ  โดยจัดตั้งเป็นไฟสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเป็นสัญญาณเตือนตามจุดเสี่ยงเส้นทางสาย 1 จากประตู 2 มอดินแดง ถึงประตู 5 สีฐาน จำนวน 10 ชุด มีการใช้รถยนต์สายตรวจและจักรยานยนต์สายตรวจตรวจตระเวนตามพื้นที่พร้อมใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อป้องปรามเหตุ

5.เตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ อัคคีภัย อุบัติเหตุทางท้องถนน และการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

6.การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน covid -19 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม และ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยจะมีการสอบถามข้อมูลการเดินทางของผู้รับบริการ

 

 

 

Scroll to Top