อว.จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ผุดมาร์เก็ตเพลสสร้างมูลค่า 3 แสนล้าน

สำนักข่าว: CH7
URL: https://news.ch7.com/detail/443224
วันที่เผยแพร่: 13 ต.ค. 2563

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ รมว.อว. ได้เดินทางลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19  และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากภาคอีสานมีความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีพรมแดนติดกับลาวและกัมพูชาและอยู่ใกล้เวียดนามและจีน

ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า ขณะนี้ อว.ดำเนินโครงการ “อว.ส่วนหน้า” เพื่อนำความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว.ไปช่วยพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเป็น อว.ส่วนหน้าที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมากว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะเชื่อมโยงกับ อว. ส่วนหน้า ซึ่ง อว.จะทำให้จังหวัดเลยมีความเข้มแข็งหลายด้าน เช่น การท่องเที่ยว เมืองดอกไม้ เกษตรเมืองหนาว เป็นต้น

ศ.ดร.เอนก บอกว่า โครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ขณะนี้ได้มีการจัดสรรพื้นที่ไว้แล้ว และได้มอบหมายภารกิจไปยังมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผิดชอบดูแลตำบลต่างๆ โดยหลักแล้วจะเป็นในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในรายตำบล ในโครงการจะมีการจ้างงานตำบลละ 20 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะจ้างบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษา รวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน และจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้านทั้ง ทักษะด้านดิจิตอล ด้านการเงิน ด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับตำบลที่มีความพร้อมสูงไปสู่ระดับความยั่งยืน สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

รมว.อว. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อว.โดย มรภ.เลย จะทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เช่น การจัดทำพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม (Museum of Loei Knowledge Center) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร การแปรรูปเกษตร เมืองสมุนไพร การเกษตร อาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน จ.เลย เรื่องของอาหารปลอดภัย โลจิสติกส์และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการหาแนวทางร่วมบูรณาการของภาคเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เช่น การพัฒนาเมืองเลยแห่งอนาคต SMART CITY เช่น ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ การเป็นเมืองสมุนไพร ศูนย์ผ้าฝ้ายเลย การแก้ปัญหาที่ดิน ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม และผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกขนที่จะลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน โดยให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

รมว.อว.กล่าวขณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ขอให้มหาวิทยาลัยนำพาให้คนอีสานมองเห็นโอกาสแทนที่การมองปัญหา ทั้งนี้ตนมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ (University as Marketplace) งบประมาณ อว. 150,000 ล้านบาท ร่วมกับกำลังซื้อของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประมาณ 150,000 ล้านบาท เป็นกำลังซื้อรวมถึง 300,000 ล้านบาท หากจัดให้มีระบบการซื้อสินค้าอย่างมีเป้าหมาย จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรมได้

 

Scroll to Top