สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมทักษะการไกล่เกลี่ยฯ ลดข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6

     

    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม จัดหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 6” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในองค์กร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอสดี เอเวนิว กรุงเทพมหานครฯ


หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขป้ญหาความขัดแย้งทางการแพทย์และสาธารณสุข อันจะนำไปสู่การลดคดีความสู่ชั้นศาล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งแต่การใช้ภาษาในการไกล่เกลี่ย การสื่อสารกับภาษากายกับการไกล่เกลี่ย หลักการขอโทษที่มีประสิทธิภาพ การทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความข้ดแย้ง กระบวนการที่นำไปสู่การเจรจากไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติวิธี การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน อันนำไปสู่ข้อคิดข้อเปรียบเทียบด้านการจัดการความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและองค์กรของตนเอง

  การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , อาจารย์อรสา นารายนะคามิน ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ,อาจารย์วิภาศิริ ชูวงศ์ตระกูลผู้ประนีประนอมศาลอาญาพระโขนง/ศาลแพ่งพระโขนง /ศาลแขวงดอนเมือง, อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลต่างๆ บุคลการสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันอนุญาโตตุลาการ และสถาบันธุรกิจครอบครัวแห่งเอเชีย และผู้สนใจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Scroll to Top