ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: องค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น (อน.มข.)

43