อธิการบดี มข. พบปะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนสร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต MBA

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA

ในช่วงแรก รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอแผนการบริหารงานย กลยุทธ์การบริหารงาน ผลความสำเร็จของวิทยาลัย แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และความก้าวหน้าของบุคลากรภายในวิทยาลัย

รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รักษาการแทนอธิการบดี มข. กล่าวชื่นชม การทำงานของทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ รวมทั้งสถิติการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่MBA ในแต่ละปีมีจำนวนที่ค่อนข้างน่าพอใจ และมีนักศึกษาจากต่างชาติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี ยังกล่าวสนับสนุนให้ทางวิทยาลัย สร้างเครือข่ายกับองค์กรหน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ ร่วมมือพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กขยายไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ เพื่อดึงคนคุณภาพเข้ามาร่วมพัฒนาวิทยาลัย และดึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ของผู้เรียน ดั่งคำที่ว่า MBA KKU สร้างมหาบัณฑิตให้บริหารธุรกิจอย่างมือชีพ 

 ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของทางMBA ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่สนใจ เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มข. ร่วมกัน และปิดท้ายด้วยการเดินเยี่ยมชมภายในวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว apicma

Scroll to Top