กองสื่อสารฯ ปรับสู่วิถีใหม่ New normal รับการอบรม Digital Signature ใช้เอกสารดิจิทัลแทนกระดาษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ณ  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับการอบรมเรื่อง การติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัล หรือ Digital ID & Digital Signature โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  พร้อมด้วย นายภาสพันธ์  จิโนทา  และนางสาวจุฑารัตน์  คำหวาน  วิทยากรภาคปฏิบัติ  ให้ความรู้ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในเอกสารดิจิทัล ตามนโยบาย Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ขับเคลื่อนการลงนามลายมือชื่อดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั่งเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดขึ้น การลดการสัมผัสทางการส่งหนังสือทางสารบรรณจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึง โดยพบว่าทำให้การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวเลือกที่สำคัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีการออก Digital ID ที่เป็นไปตามมาตรฐานของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสารบรรณ  ให้บุคลากรรายบุคคลสามารถติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัลของตนเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader หรือ Adobe Acrobat Pro เพื่อดำเนินการทางสารบรรณทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

การอบรม เรื่อง การติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัลของตนเอง หรือ Digital ID & Digital Signature ในครั้งนี้  ได้เรียนรู้หลักการพื้นฐาน มาตรฐาน และความชอบด้วยกฎหมาย ของ Digital ID และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  การอบรมภาคปฏิบัติวิธีการรับและการติดตั้ง Digital ID ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ การลงลายมือชื่อเอกสาร การเกษียณหนังสือต่อกัน และการทำงานร่วมกันกับ KKU DMS (Demo)  และวิธีการสร้างรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บน Adobe Acrobat Reader DC  ตลอดถึงการสร้างตราประทับ (Stamps) รูปแบบต่าง การลงลายมือชื่อเอกสาร  และการเกษียณหนังสือต่อกัน สร้างความเข้าใจให้นำสู่การพัฒนาการทำงานสู่ยุคดิจิทัล

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

          นายธัญญา  ภักดี  กล่าวในนามของท่านรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า  “ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และชาวกองสื่อสารองค์กร ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างให้ความสำคัญเข้ารับการอบรมการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในงานเอกสาร เพื่อให้สามารถใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในระบบ DMS  ขอให้นำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปแชร์ต่อ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”

นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า   “ความรู้ที่เราได้รับจากการอบรมในวันนี้ อาจจะเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ไม่ปกติ แต่เร็วๆนี้ จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการทำงาน ความรู้ที่ท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง พร้อมทีมวิทยากรได้ในครั้งนี้  ทำให้เกิดเรื่องที่เรียกว่า New normal ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของกองสื่อสารองค์กรขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ที่กรุณามาเป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ คุณภาสพันธ์  จิโนทา  และคุณจุฑารัตน์  คำหวาน ทำให้กองสื่อสารองค์กรพร้อมต่อระบบการทำงานรองรับลายมือชื่อดิจิทัลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

นับว่าความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดเชื้อโควิด-19  ก่อให้เกิดความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตการทำงานอย่างใหม่ในด้านสารบรรณ เป็นสิ่งที่ทุกคณะหน่วยงานได้สนองรับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครบทุกหน่วยงาน  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร  สามารถเรียนรู้วิธีติดตั้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature ด้วยตนเองผ่านลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=iwygbTP9LIU&fbclid=IwAR0-CrS_tTKXM0E18srrJm1nE0sO3BJqQNnfPQy1M5EqUseajRH7pg1BiFY

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top