มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  ณ ห้องประชุมวิปพรรคเพื่อไทย ขั้น 2 อาคารรัฐสภา โดยผู้เข้าร่วมหารือประกอบไปด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา รวมถึงการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้วยกลยุทธ์การสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์

รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ หัวหน้าโครงการและนักวิจัยฯ
รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ หัวหน้าโครงการและนักวิจัยฯ

                   โดยการหารือในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ที่ได้ร่วมลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ หัวหน้าโครงการและนักวิจัยฯ ได้นำเสนอข้อมูลแสดงถึงคุณประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน้ำด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ในพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการน้ำ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าประเทศไทยจะเผชิญแล้งจากภาวะ “เอลนีโญ่” ยาวนานถึง 5 ปี

                      การสร้างฝายชะลอน้ำด้วยนวัตกรรมแกนดินซีเมนต์ เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่) โดย สำนักบริการวิชาการ มีพันธกิจในการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating shared value) โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ข่าว : ชาลี พรหมอินทร์

ภาพ : วุฒิสภา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top