“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการคุณูปการยิ่งแก่คณะฯ ภายใต้ชื่องาน “ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” โดยในปีนี้เป็นวาระการเกษียณอายุราชการของบุคลากรอันทรงคุณค่าของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ ซึ่งท่านนับได้ว่าเป็นผู้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาและคณะฯ  แนะแนวทางวิชาชีพกับลูกศิษย์ในรั้วฟ้าครามด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน การสร้างคุณงามความดีมาตลอดการปฏิบัติงาน

ภายในงานเริ่มต้นด้วย นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการร่วมรับชมวีดีทัศน์เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงมุฑิตาจิตคณาจารย์ผู้ร่วมงานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา แสนชัยธร หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานวิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม นายทรงรัตน์ ยิ่งธงชัย ประธานชมรมศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปิดท้ายด้วย ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกต่อสถาบัน โดยบรรยากาศภายในงาน มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top