มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเจาะลึก 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ( KKU Lifelong Education)

                         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education) กว่า 35 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และ “การบริหารการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ภายใต้แนวคิด Micro Credentials ที่รับรองและพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ผ่าน Digital Certificate  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (KKU transformation education) ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

         วันที่ 6 กันยายน 2566รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ให้การต้อนรับ โดยกล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ของ สคช. ว่ามีการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอาชีพจากหลายๆองค์กรที่ได้รับการยอมรับ สามารถสะท้อนความต้องการของสถานประกอบการได้ และยังเป็นกลไกในการรับรองความสามารถของคน ว่าสามารถทำงานได้จริง นำไปสู่เส้นทางการพัฒนา สร้างความก้าวหน้าในการทำงานได้ พร้อมผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการรับรองในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงความต้องการในความร่วมมือระหว่าง สคช. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำเอาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยู่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทาง สคช. และการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ให้การรับรอง เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนที่สนใจ สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับกำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 

รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

       ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ภายใต้แนวคิด Micro Credentials” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น ดร. กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ได้เล่าถึงแนวคิดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้แนวคิด Micro Credentials ที่จะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มคนทำงานได้เลือกพัฒนาทักษะที่จำเป็น สามารถ Re-Skill หรือ Up-Skill เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานและความสนใจในเรื่องใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการพิสูจน์ความสามารถจากการใช้ประสบการณ์ที่มี ไม่ว่าจะศึกษาด้วยวิธีการใด ขอเพียงทำได้จริง พร้อมตอบข้อซักถามให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้อีกด้วย

ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

Khon Kaen University requests two institutions for deploying and developing programs for KKU Lifelong Education

https://www.kku.ac.th/16902

Scroll to Top